WVFD vzw hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en gegevens. Daarom wil WVFD transparant zijn over de gegevens die over u verzameld worden en de manier waarop WVFD  uw data verwerkt.

WVFD gebruikt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van gegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Welke gegevens worden verwerkt en waarom ?

Statistieken - Google Analytics - Wanneer u naar onze website surft, worden bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics bewaard. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. De provider gebruikt deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.

Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

 

Contactformulier - Als u op onze website het contactformulier invult, houdt WVFD de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen.

 

WVFD vzw bewaart enkel de gegevens van de aangesloten effectieve en toegetreden leden.
Voor alle leden zijn dit de bewaarde gegevens:

naam van de vereniging
het opgegeven adres

het opgegeven e-mailadres

naam van de verantwoordelijke

telefoon- en GSM-nummer

Deze gegevens worden in pdf-formaat en in xls-formaat op de website gepubliceerd tenzij de vereniging zich daar uitdrukkelijk tegen heeft verzet.

Voor de effectieve leden bewaren we eveneens de naam en de contactgegevens van de afgevaardigde in de Algemene Vergadering. Deze gegevens worden in pdf-formaat en in xls-formaat op de website gepubliceerd tenzij de vereniging zich daar uitdrukkelijk tegen heeft verzet.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven worden op uw harde schijf. Deze data worden gebruikt om de terugkerende bezoeker te identificeren en zo de website er beter op af te stemmen. De bezoeker zal op deze manier sneller kunnen inloggen en eventueel aangepaste inhoud te zien krijgen. Zo hoeft u niet bij ieder bezoek aan deze website uw persoonlijke gegevens opnieuw in te vullen.

Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan u de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.

 

Hoe beschermen wij uw data ?

WVFD vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw gegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding en slaan we uw data op in een beveiligde database. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

Hoelang bewaart WVFD vzw uw data?

WVFD vzw bewaart de gegevens in een archief. 

 

Rechten en garanties

De aangesloten vereniging heeft een aantal rechten die betrekking hebben op haar gegevens. Als het lid een van die rechten wil inroepen, dan kan dit lid zich best rechtstreeks tot WVFD vzw richten door een e-mail te sturen naar voorzitterwvfd@telenet.be.
WVFD doet zijn best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

 

WVFD vzw verwerkt uw gegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

  • Gegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
  • Gegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de gegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal WVFD vzw onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 

Recht op inzage/rectificatie/wissen van de gegevens.

Het lid beschikt over het recht om zijn gegevens die we verzamelen in te kijken en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

 

Indien het lid van mening is dat het WVFD vzw zijn gegevens onrechtmatig verwerkt heeft, heeft dit lid het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er gegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Het lid beschikt over het recht om de verwerking van zijn gegevens (tijdelijk) stop te zetten.

De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar voorzitterwvfd@telenet.be .

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke gebruiker heeft het recht om de aan het WVFD vzw verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft gebruiker het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de gegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker. 

 

Indien gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal het WVFD vzw hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar voorzitterwvfd@telenet.be .

 

Links

Op de website van het WVFD vzw vindt u links naar websites van andere partijen. Het WVFD vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Het WVFD vzw heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Ga daarom regelmatig dit document na.